Obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky

 

Tyto obchodní a dodací podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností DATASYS s.r.o.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost DATASYS s.r.o.,

sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ: 130 00, IČ: 612 49 157, DIČ: CZ61249157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28862a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

 

 

Nákupní řád

 

1. Všechny Vámi provedené objednávky jsou brány jako závazné. Objednávku je možné zrušit e-mailem, a to odpovědí na potvrzení Vaší objednávky, které jste obdrželi na Váš e-mail s uvedením předmětu „storno objednávky.“

2. Provedením a odesláním objednávky potvrzujete souhlas s tímto nákupním řádem a zároveň s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami.

3. Vaší objednávku Vám potvrdíme formou automatické e-mailové zprávy, která Vám bude doručena na adresu uvedenou ve Vaší registrační složce. V ceně zboží není uvedeno dopravné a balné - je vždy vyčísleno v celkové ceně objednávky.

4. Cena za dopravné  a balné ve výši 150,- bez DPH je stejná po celé území ČR. Zboží zasíláme pouze na adresy v ČR. Zboží bude odesláno nejpozději první pracovní den po dni předpokládané expedice uvedeném v potvrzení objednávky. Při nákupu nad 15.000,- CZK bez DPH se poštovné a balné nehradí.

5. Zrušení objednávky ze strany kupujícího
Objednávku je možno stornovat bez jakýchkoliv sankcí nejpozději den před dnem předpokládané exedice uvedeném v potvrzení objednávky. V případě, že zboží není k dispozici skladem a prodávající není schopen jej odeslat do 5 pracovních dnů (pokud není uvedena jiná dodací doba) od přijetí objednávky, je povinen na tuto skutečnost upozornit kupujícího a sjednat s ním náhradní termín. Pokud však prodávající není schopen odeslat zboží do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky, má kupující právo svou objednávku jednostranně zrušit. Rovněž v případě, kdy prodávající kupujícího neupozorní, že zboží nebude moci odeslat do 5 dnů od obdržení jeho objednávky (pokud není uvedena jiná dodací doba), má kupující po uplynutí této doby právo svou objednávku zrušit.

6. Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
V případě, že některá shora uvedená situace nastane, bude prodávající kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a následně s kupujícím dojedná další postup. (Náhrada objednaného zboží, zrušení celé objednávky).

7. Převzetí zboží
Kupující je povinen na základě objednávky objednané zboží řádně převzít a zaplatit. V případě nesplnění této povinnosti je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu prokazatelně vynaložených nákladů (cena přepravy). Tato povinnost se nevztahuje na viditelné poškození zásilky (viz.níže).

Pokud je zboží doručeno pomocí služeb České pošty, má kupující možnost převzetí zásilky od poštovního doručovatele nebo v prostorách pošty.
Převzetí od České pošty (platí i pro jiné dopravce):
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost fólie, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
helpdesk@datasys.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem (+420 225 308 110) nebo e-mailem helpdesk@datasys.cz) prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

8. Vrácení zboží bez udání důvodu:
V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (jinak než osobně). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno postupovat podle níže uvedených podmínek, a to v daném pořadí:
1) Kupující odešle e-mail na adresu
helpdesk@datasys.cz nebo dopis s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis. (Prodávající nenese žádnou zodpovědnost při špatném uvedení čísla účtu kupujícím)
Upozorňujeme kupujícího, že při odstoupení od smlouvy musí prodávající zboží obdržet nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží). Nestačí pouze 14. den od převzetí plnění, takové odstoupení od smlouvy odeslat.)

2) Kupující zboží doručí na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu (krabička s nepřerušenou přelepkou v bezpečnostním průhledném sáčku s ochrannými prvky, které nenese znaky pokusu o otevření) a s kopií dokladu o koupi.

Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

Možnost odstoupit od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě se nevztahuje:
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
d) na dodávku, porušil-li kupující jejich originální a/nebo bezpečnostní obal.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající peníze za zboží zašle převodem na bankovní účet kupujícího, a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat „odstoupení od smlouvy“ a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Reklamační řád

 

1.. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů, a to písemnou formou (e-mail: helpdesk@datasys.cz), nebo telefonicky na tel.+420 225 308 250, aby mu byly předány informace o dalším postupu. V žádném případě nepřebírejte porušené zásilky!

2. Pokud by závada byla způsobena prodávajícím, bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady, popř. navrácení finančních prostředků v nejkratší možné době.

3. Nelze reklamovat závady způsobené zapomenutím či ztrátou hesla, aktivováním autodestrukčního procesu a násilným poškozením a připojením k jinému než v návodě uvedenému typu portu.

4. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují, atd.) a odešle jej na adresu  
helpdesk@datasys.cz nebo poštou na adresu: DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3.

5. V případě komplikací je možné kontaktovat našeho operátora na čísle +420 225 308 250, nebo na e-mailové adrese
helpdesk@datasys.cz

6. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace o stavu a vyřízení. Maximální doba pro vyřízení Vaší reklamace je 30 dní.

7. DATASYS s.r.o. nezodpovídá za jakékoliv škody či újmy vzniklé nesprávným postupem v rozporu s nákupním řádem, nebo nesprávným použitím a/nebo porušením doporučené údržby konkrétního výrobku.

8. Na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data nákupu, pokud není uvedeno jinak.

9. Žádné zásilky, které posíláte na adresu DATASYS s.r.o. nesmí být poslány na dobírku! Tyto zásilky DATASYS s.r.o. nepřevezme.

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu

 

Odpovědnost

 

Společnost DATASYS s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejího obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost DATAYSYS s.r.o. je kdykoliv bez předchozího upozornění oprávněna změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

 

Společnost DATASYS s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

 

Společnost DATASYS s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti DATASYS s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti DATASYS s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Používá se opensource systém OpenCart
IronKey E-Shop © 2021